Miljöpolicy

Ekologiskt hållbart

Bull-Olles ska verka för ett ekologiskt hållbart samhälle, genom att förädla naturliga råvaror till högkvalitativa livsmedel som marknaden efterfrågar med minsta möjliga förbrukning av ändliga naturresurser.

Detta innebär att vi ska:

• Vara lyhörda för marknadens och övriga intressenters miljökrav

• Ständigt arbeta för att minska vår verksamhets miljö-belastning samt öppet redovisa vårt miljöarbete

• Sträva efter att minimera resursanvändningen, speciellt med avseende på ändliga naturtillgångar

• Ta hänsyn till miljökonsekvenser vid ändring av verksamheter

• Genom en kontinuerlig utbildning stimulera medarbetarna och medlemmarna till att ta personligt miljöansvar

• I övrigt leva upp till de krav som ställs i gällande lagstiftning och av myndigheter

Livsmedelssäkerhetspolicy

Säkra livsmedel

Bull-Olles ska ständigt och målmedvetet förbättra livsmedelssäkerheten i syfte att erbjuda konsumenterna säkra livsmedel. Mikrobiologiska, kemiska, fysiska och allergena hälsofaror ska vara identifierade, riskbedömda och under kontroll. Stöds genom mätbart mål som följs upp. Genom bevakning skall Bull-Olles följa förändringar i befintliga och nya lagkrav samt överrenskomna kundkrav.

Kvalitetspolicy

Kunderna är viktigast

Grunden för vår kvalitet är trygga och säkra produkter tillverkade av naturliga råvaror. Vi skall i alla lägen bli betraktade som ett seriöst och kvalitetsinriktat företag. Det är kunderna och konsumenterna som avgör hur vi lyckas. Vi skall därför vara lyhörda och sträva efter att uppfylla deras krav och förväntningar samt den lagstiftning som styr vår verksamhet.

Kvalitet är för oss att göra rätt sak rätt från början och att ständigt bli bättre!

Strategi för Bull-Olles kvalitetsarbete:

• Tydlig ansvars fördelning, där var och en tar ansvar för sitt eget arbete

• Goda kunskaper i kvalitetsfrågor och rätt kompetens för arbetsuppgiften

• En ständigt pågående intern dialog under hela framställningsprocessen

• Tydliga normer och gränsvärden för vad som är rätt kvalitet uppföljning och utveckling som leder till ständiga förbättringar

• Leva upp till krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter

FTI

Näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Bull-Olles är ansluten till FTI, vilket innebär att vi tar vårt producentansvar och kostnad när det gäller återvinning av våra konsumentförpackningar.

IP Livsmedel

Vi är certifierade och uppfyller kraven för IP Livsmedel